Ευρωπαϊκη Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ESPA 2014 - 2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

HOME

CONTACT

(+30) 210 4297887
info@komvosnav.gr

141 Filonos Str, Piraeus

(+30) 210 4297887

info@komvosnav.gr

Designed & Developed by:Overmedia SA